OOSTENDSE PETANQUE CLUB V.Z.W.

 

REGLEMENT  INWENDIGE  ORDE.

 

 

HOOFDSTUK  I : Bestuur, werking en verkiezingen.

 

Art.1. De interne werking van de vereniging wordt waargenomen door de Raad van Bestuur.
          Voor de lopende zaken beslissen de leden van de raad van bestuur elk in het domein   

          van hun mandaat.

 

Art.2. Kandidaat-bestuurders voor de Raad van Bestuur moeten hun kandidaatstelling bij de secretaris

          tijdig hebben ingediend, zodat hun kandidatuur op de agenda staat, bij het oproepen van de

          Algemene Vergadering. Indien plaatsen beschikbaar zijn in de Raad van Bestuur, worden die

          kenbaar gemaakt in het Clublokaal door middel van een affiche.

 

 

HOOFDSTUK II : Leden.

 

Art.3. Het Clublokaal is toegankelijk voor iedereen  (voor minderjarigen onder de verantwoordelijkheid van  

          ouders of voogd).

 

Art.4. De Raad van Bestuur kan onder gestipuleerde voorwaarden niet-leden voor activiteiten uitnodigen

          onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Doorgaans ter gelegenheid van een open activiteit

          en van de duur ervan.

 

Art.5. De leden zullen in Clubverband alle discussies over politieke, godsdienstige of sociale

          aangelegenheden vermijden. Ze zullen door hun gedrag de Clubleden niet storen of de faam van de

          vereniging schaden. Ze zullen de statuten en het reglement inwendige orde van de Club blijven respecteren.

 

Art.6. De leden van de raad van bestuur beslissen over de al dan niet toetreding van een nieuw lid.

          De eventuele weigering kan het gevolg zijn van zijn/haar uitsluiting bij hun vorige club of gebaseerd zijn

          Op zijn/haar gekende antecedenten.

 

 

 

HOOFDSTUK III : Openingsuren en spelregeling.

 

Art.7. De openingsuren worden bepaald door de Raad van Bestuur. Ze zullen volgens de omstandigheden

          ter kennis gebracht worden aan de leden, via mededelingsbord in het lokaal. Normaal gezien op

          maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en op bepaalde zaterdagen van 14.00 uur tot 18.30 uur.          
          Tijdens de wintercompetitie kan er niet gespeeld worden op donderdag en zondag.

         

Art.8. Bij georganiseerde dagen, zoals clubwedstrijden, en de samenstelling van de competitieploegen,
           moeten de leden die deelnemen zich aan de richtlijnen van de sportleider onderwerpen.

 

Art.9. Tijdens een gewone namiddag, dit wil zeggen tijdens de week, geen competitie of tornooi, wordt

          er als volgt gespeeld. De eerste en de tweede ronde is er een integrale trekking. In de derde ronde is

          het mogelijk om een gevormde ploeg door te geven aan de persoon die de ploegen opstelt. Het is

          dan ook die persoon die dan beslist hoe er in de derde ronde gespeeld wordt. Er wordt dus met alles

          rekening gehouden en de gevormde doubletten of tripletten worden dan ook zoveel mogelijk

          toegelaten. Doch het is ook mogelijk dat uw gevraagde doublet aangevuld wordt tot een triplet. Dit

          is afhankelijk van het aantal aanwezige spelers in de club.(Vb: u vraagt om in doublet te spelen en

          na het trekken van de ploegen zijn er nog twee spelers over, die geen plaats hebben om te spelen,

          deze mensen worden dan automatisch ingedeeld bij uw doublet. De doublet wordt dan triplet).

          De persoon die de ploegen maakt doet dit voor jullie en niet voor zichzelf.
          (Het is niet moeilijk om iemand te verbeteren, doch zelf perfect zijn is ook niet mogelijk.)

 

 

 

HOOFDSTUK IV : Tuchtregelingen.

 

Art. 10. Gronden voor tuchtmaatregelen zijn bijvoorbeeld:

-          zich niet aan de statuten en het huishoudelijk reglement onderwerpen,

-          het benadelen van de faam van de club door onsportief gedrag,

-          het vervreemden of moedwillig beschadigen van clubbezittingen,

-          wie zijn ploeg of de club in de steek laat kan het volgende jaar geen competitie spelen in onze club.

-          Wie de beslissingen van de raad van bestuur niet aanvaardt en hierdoor de goede werking van de club in het gedrang brengt.

 

Art.11. De achtereenvolgende maatregelen kunnen zijn:

-          verwittiging,

-          schorsing uitgesproken door de Raad van Bestuur,

                     -     uitsluiting door een bijzondere Algemene Vergadering bekrachtigd.

 

Art.12. De genomen tuchtmaatregel wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de betrokkene, met

            vermelding van het vergrijp, de motivatie en de omvang van de strafbepaling.

 

Art.13. Beroep kan worden ingediend, schriftelijk bij de secretaris tot 14 dagen na de schriftelijke ter

             kennisgeving van de tuchtmaatregel. Het beroep zal behandeld worden zo vlug mogelijk na

             ontvangst. Tijdens de beroepsprocedure  wordt de strafmaatregel opgeschorst. Tegen uitsluiting

             uitgesproken door de Algemene vergadering is geen beroep mogelijk.

 

Art.14. Uittredende leden van de Raad van Bestuur, zijn pas herkiesbaar 3 jaar na hun ontslag.
            Dit wil zeggen dat men tot 3 jaar na zijn ontslag geen lid kan worden van de Raad van Bestuur.

            Leden die uit de club gaan en na een bepaalde tijd terugkomen, moeten eerst 3 jaar lid zijn

            voordat zij hun kandidatuur kunnen stellen om lid te worden van de Raad van Bestuur.

 

Art.15. Alle leden zullen verzocht worden onderhavig “Reglement Inwendige Orde” te lezen en te ondertekenen
            als kennisname. Pas daarna zullen zij in het bezit gesteld worden van hun (recreanten-) licentie.

 

Art.16. Bij deelname aan tornooien en competities ingericht o.c. van de PFV, zullen de leden zich houden
            aan volgende richtlijnen: het dragen van gesloten schoeisel, het dragen van een short (of rok voor de dames)
            tot aan de knieën en, in normale weersomstandigheden, het dragen van de recente clubtrui (vanaf 2015 =
            marineblauwe polo met beige zijstukken). 

 

HOOFDSTUK V : Burgerlijke Aansprakelijkheid en Verzekeringen.

 

Art.17. De vereniging, de Raad van Bestuur kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke

            ongevallen met stoffelijke of lichamelijke schade, alsook voor diefstal of beschadigingen van

            persoonlijke bezittingen. Zelfs niet als een lid deze achterlaat achter de bar of in het secretariaat.

 

Art.18. Deelname aan de activiteiten, welke ook, gebeuren steeds op eigen verantwoordelijkheid, behalve

            voor de gevallen voorzien in de verzekeringspolis van de Petanque Federatie Vlaanderen.

 

HOOFDSTUK VI : Bijdragen.

 

Art.19. De bijdragen moeten worden betaald vóór 10 april door de leden met competitielicentie,  vóór 1 mei
             door de leden zonder licentie.

 

Art.20. Nieuwe leden betalen bij hun toetreden het volledige lidgeld.
          Vanaf 15 oktober tot 15 april betalen zij 30 €.            
          Indien zij lid worden binnen de 2 laatste maanden van het clubjaar, dus vanaf 15 februari, zal de bijdrage gelden voor het volgend clubjaar.

 

Art.21. De bedragen zullen door de Raad van Bestuur worden gemeld aan de betrokken leden.

 

 

 

Aangepast tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 03/02/2015.

 

 

De secretaris                                                                          De voorzitter

Carine Van Muylder                                                            Edouard Cockx