Reglement wintertornooi Oostendse Petanque Club
Doubletten Dames
Donderdag 28 maart 2013

1.      Algemeen

1.1.   De inrichter van het tornooi is: Oostendse Petanque Club, Steense dijk, 2, 8400 Oostende
059/80 89 46

1.2.   Het tornooi wordt ingericht onder de verantwoordelijkheid van de inrichtende club, met de verplichting alle wettelijke bepalingen dienaangaande na te leven.

1.3.   Het tornooi wordt gespeeld in dames doubletten

2.      Datum – uur - Plaats

2.1.   Het tornooi heeft plaats op de binnen terreinen van de inrichtende club op donderdag 27 december 2013 om 14 u stipt.

3.      Inschrijving

3.1.   De inschrijving is beperkt tot maximaal 24 ploegen

3.2.   Inschrijvingen vooraf bij Patrick D’Hondt telefonisch op het nummer 0472 23 45 23 of via e-mail oostendsepc@skynet.be

3.3.   Dag van het tornooi aanmelden vóór 13u40

3.4.   Het inschrijvingsgeld bedraagt 12€ per doublet

 

4.      Reglement

4.1.   Het tornooi wordt gespeeld volgens het officieel petanque reglement (OPR) laatste editie

4.2.   Na verloop van iedere mène dient iedere ploeg de punten te noteren op de voorziene speelkaarten. Iedere ploeg heeft hierin haar verantwoordelijkheid.

4.3.   Onmiddellijk  na het beëindigen van een ronde, dienen de spelkaarten, correct ingevuld afgegeven te worden op het secretariaat.  Foutieve uitslagen, waarvan de vergissing niet kan vastgesteld worden bij afgifte, vallen buiten de verantwoordelijkheid van het secretariaat.

5.      Deelname

5.1.   Het tornooi staat open voor iedereen die in het jaar 2013 vijftig jaar wordt of geworden is en in het bezit is van een geldige licentie, erkend door de F.I.P.J.P.

5.2.   De ingeschrevenen moeten hun licentie voorleggen, zoniet, bij oordeel van de jury, geen deelname, of een boete van 12,40€ ten voordelen van de provinciale kas.

5.3.   Tripletten samengesteld uit leden van verschillende clubs is toegelaten

6.      Formule

6.1.   Er worden vier ronden gespeeld naar 13 punten

6.2.   1ste ronde integrale trekking

6.3.   2de ronde: bij stand na 1ste ronde winnaars tegen elkaar, verliezers tegen elkaar

6.4.   3de ronde: bij stand na 2de ronde winnaars tegen elkaar, verliezers tegen elkaar

6.5.   4de ronde:evenveel overwinningen tegen elkaar

7.      Klassement

 Het klassement wordt berekend in volgorde van volgende criteria

7.1 aantal overwinningen
7.2 aantal – of + punten
7.3 aantal gescoorde punten


 

8.      Sancties en tucht

8.1.   Ploegen  die tijdens de wedstrijd duidelijk frauderen, zowel in spel als in bijhouden van punten, worden onmiddellijk gediskwalificeerd

8.2.   Ploegen die na verloop van een mène de punten niet aanduiden op de voorziene spelkaarten worden als volgt gesanctioneerd:
a. de stand wordt onmiddellijk 7-7
b. bij herhaling volgt diskwalificatie
c. Indien slechts 1 ploeg fraudeert, wint de ander ploeg met de stand van het ogenblik

8.3.   Roken en gebruik maken van alcoholische dranken is verboden op de terreinen. Overtredingen worden genoteerd en doorgestuurd naar de tuchtcommissie.

9.      Federaal afgevaardigde – Scheidsrechter – Jury

9.1.   De federaal afgevaardigde en de scheidsrechter worden aangeduid door het Provinciaal Bestuur

9.2.   De jury bestaat uit de federaal afgevaardigde als voorzitter, de scheidsrechter en twee leden van de inrichtende club

9.3.   De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en  doorslaggevend voor alle administratieve, technische, sportieve of andere problemen met betrekkin o het tornooi. De jury ma iedere maatregel treffen die ze nodig acht om de goede gang van zaken te  vrijwaren, bv. Onderbreken van de wedstrijden en uitspraak doen over alle gevallen die in dit reglement voorzien zijn.

10.  Prijzen
Minstens een derde van de deelnemers ontvangen  een geldprijs . De totale waarde van de geldprijzen is minstens gelijk aan het totale bedrag van het inschrijvingsgeld. Wie niet in aanmerking komt voor een geldprijs, ontvangt een naturaprijs

11.  Kosten
Kosten federaal afgevaardigde, scheidsrechter en een bijdrage ten bate van de PFV  West – Vlaanderen, gelijk aan 0,50€ per speler zijn ten laste van de inrichtende club.

12.  Bijzondere verantwoordelijkheden
De inrichtende club verbindt zich er toe duidelijk de telefoonnummers te afficheren van volgende dichtst bijzijnde diensten: Politiepost, Brandweer, Ziekenhuis, Ziekenvervoer en Dokter van dienst.

Patrick D’Hondt                                       Edouard Cockx                                   Gustaaf De Volder

      Voorzitter OPC                                        Secretaris                                           Prov. Adj.dir.sport
                                                                                                                                 PFV West - Vlaanderen