Oostendse Petanque Club vzw
Steense dijk 2 8400 Oostende Tel. 059 80 89 46


SEXTETTENTORNOOI 50-PLUS IN MEMORIAM FREDDY NAERT
Reglement

 

1.   INRICHTENDE CLUB, DATUM, AANVANG EN PLAATS.
Het tornooi wordt ingericht onder de verantwoordelijkheid van Oostendse PC vzw, Steensedijk 2, 8400 Oostende. Het tornooi heeft plaats op donderdag 11/07/2019 om 9.30 uur en wordt gespeeld op de terreinen van de club.

2.   DEELNAME Algemeen

2.1.      Deelname is voorbehouden aan spelers (M/V) met geldige licentie voor deelname competitie en minstens 50 jaar zijn of worden in lopend kalenderjaar, alsook de door het Provinciaal Bestuur toegestane afwijkingen vermeld in art. 6 Reglement.

2.2.   Licentie verplicht voor te leggen. De speler (M/V) die zijn licentie niet kan voorleggen wordt uitgesloten van deelname.

2.3.   De ploeg bestaat uit zes spelers (M/V) en moet minstens twee dames bevatten.

2.4.   Het aantal deelnemende ploegen is beperkt tot tweendertig (32).

2.5.   Uniforme kledij is gewenst maar niet verplicht.

3.   INSCHRIJVINGEN

3.1.   Tarief deelname: 36,00/team

3.2.   De inschrijvingen dienen uiterlijk n week vooraf toe te komen, of telefonisch bij Patrick DHondt, gsm 0472 23 45 23, of schriftelijk bij de sportleider van de club, Edouard Cockx, e-mailadres: Edouardcockx1949@hotmail.com, hetzij bij voorkeur elektronisch, hetzij per post (adres club) of bij afgifte.

3.3.   Behoudens heerkracht is de inschrijving bindend. Afwezige spelers (M/V) stellen zich bloot aan een tuchtrapport.

3.4.   De samenstelling van de ploegen wordt iedere ronde gewijzigd volgens onderstaande tabel.

Ronde

Triplet

Doublet

     Individueel

1

C-D-F

B-E

A

2

A-B-C

D-E

F

3

A-D-E

C-F

B

4

B-C-E

A-F

D

5

B-D-F

C-A

E

6

A-E-F

B-D

C

 

3.5.          Bij aanvraag tot deelname zijn de namen met spelletter en licentienummer verplicht in te vullen. De verplichte dames worden ingeschreven onder de letters C en F.
Om de aanvang van het tornooi stipt te laten verlopen worden wijzigingen best vermeden doch kunnen bij uitzondering - uiterlijk tot 09.10 uur de dag van het tornooi.

3.6.   De ploegkapiteins dienen zich uiterlijk om 8.45 u aan te melden bij de verantwoordelijke aan de inschrijvingstafel.

3.7.   Alle formaliteiten dienen vervuld te zijn vr 9.10 u., afgifte licenties inbegrepen.

4.   BENAMING
Gemakshalve worden volgende benamingen gebruikt:
Team: triplet, doublet en individueel samen
Ploeg: triplet, doublet of individueel
Toegekende punten (tgp): punten die worden toegekend aan de winnende ploeg.

5.   SPELVERLOOP

5.1.   Ieder team wordt, bij beslissing van de verantwoordelijke aan de wedstrijdtafel, een nummer toegekend. Iedere speler (M/Vr) krijgt het teamnummer met de letter zoals doorgegeven bij inschrijving.

5.2.   Er worden zes ronden gespeeld, twee in de voormiddag, vier in de namiddag. Spelhervatting +/- 13u30.

5.3.   Het tornooi wordt gespeeld volgens vooraf gemaakte tabellen.

5.4.  Iedere speler (M/V) speelt eenmaal individueel, tweemaal in doublet en driemaal in triplet.

5.5.    De elkaar ontmoetende ploegen hebben dezelfde letter(s).

5.6.   De verplichte dames spelen onder de letter C en F.

6.   REGLEMENT

6.1.   Er wordt gespeeld volgens het reglement zoals uitgevaardigd door de Petanque Federatie Vlaanderen (PFV), afwijkingen toegestaan door het Provinciaal Bestuur en vermeld in huidig reglement inbegrepen.

6.2.   Afwijkingen

6.2.1.    Terreinen van minimum 10 x 2 meter zijn toegestaan.

6.2.2.    Het is de inrichtende club toegestaan recreanten uit eigen club met geldige licentie op te stellen (beslissing Provinciaal Bestuur)

6.3.   Er wordt gespeeld naar 13 punten. Bij uitzondering kan de scheidsrechter, in overleg met de jury, hierin wijziging brengen. (weersomstandigheden, langdurige ronden, enz.)

6.4.   Badges met naam en nummer worden uitgereikt en dienen, ter identificatie van de spelers (M/V), zichtbaar gedragen te worden. Bij vaststelling van fraude wordt tuchtrapport opgemaakt.

6.5.   Op de spelkaarten worden de punten, na iedere speelbeurt van beide elkaar ontmoetende ploegen, zorgvuldig genoteerd. Nalatigheid, vastgesteld door de scheidsrechter, wordt bestraft volgens de geldende regels.

6.6.   Op het einde van een gespeelde wedstrijd moeten de wedstrijdkaarten met vermelding van de uitslagen onmiddellijk binnengebracht worden op het secretariaat. Wanneer de wedstrijdkaarten foutieve uitslagen vermelden en de vergissing niet kan vastgesteld worden bij afgifte, zijn de tafel en de inrichters van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

6.7.   Door de scheidsrechter genoteerde overtredingen worden gerapporteerd aan de bevoegde instantie.

6.8.   Om een goed verloop van het spel te verzekeren is de jury gerechtigd beslissingen te nemen over zaken die niet in het huidig reglement zijn opgenomen.

7.   FORMULE RANGSCHIKKING
Voor de berekening van de rangschikking worden de maatstaven in volgorde van belangrijkheid als volgt opgenomen:

7.1.   Toegekende punten (tgp). Per overwinning worden de punten als volgt   toegekend: Individueel: 2 Doublet: 3 Triplet: 4

7.2.   Totaal  toegekende punten team

7.3.   Totaal verschilpunten team

7.4.   Totaal gescoorde punten team

7.5.   Totaal verschilpunten 1e ronde

7.6.   Totaal verschilpunten 2e ronde

7.7.   Totaal verschilpunten 3e ronde

7.8.   Totaal verschilpunten 4e ronde

7.9.   Totaal overwinningen van de individueel gespeelde wedstrijden.

7.10.                Toevoegen: Bij ex aequo best gerangschikte speler/speelster van de betrokken ploegen (Individuele rangschikking).

8.   TUCHT

8.1.   Iedere inbreuk op het O.I.P.R. of op huidig reglement valt onder de toepassing van het Tuchtreglement. Zij die aan de reglementen niet voldoen zullen onherroepelijk tot de competitie geweigerd worden zonder verhaal.

8.2.    Het is ten strengste verboden te roken of alcoholische dranken te verbruiken op de speelvelden.

8.3.    Ook het gebruik van GSM toestellen tijdens de wedstrijden is verboden op en rond de terreinen.

8.4.    Fraude in het algemeen, niet geoorloofde verwisseling of het niet zichtbaar dragen van het individueel kenteken (zie art.6.4) wordt gesanctioneerd volgens art. 38 van het O.I.P.R.

9.   JURY

9.1.   Deelnemers aan het tornooi (M/V) kunnen geen lid zijn van de jury.

9.2.   De jury is samengesteld uit de tornooileider als voorzitter, een verantwoordelijke van het secretariaat, n lid van de inrichtende club en de scheidsrechter. Bij gelijkheid van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

9.3.   Een lijst met de samenstelling van de jury wordt voor de aanvang van het kampioenschap op een duidelijke plaats uitgehangen.

9.4.   De jury mag iedere maatregel treffen die zij nodig acht om de goede gang van zaken te vrijwaren, bv. onderbreken van wedstrijden en uitspraak doen over ieder geval dat in het huidig reglement niet voorzien werd, met als gevolg dat bepaalde wijzigingen aan het reglement kunnen worden aangebracht. De beslissing van de jury is onherroepelijk en doorslaggevend voor alle administratieve, technische en sportieve problemen met betrekking tot het tornooi.

10.   PRIJZEN
Iedere deelnemer (M/V) heeft prijs. Het inschrijvingsgeld gaat integraal naar 50% van de deelnemers, de overige deelnemers ontvangen een prijs in natura.

11.   VERANTWOORDELIJKHEDEN

De inrichtende club verbindt zich ertoe alle wettelijke bepalingen na te leven en duidelijk de telefoonnummers te afficheren van de/het dichtstbijzijnde:

11.1.                Politiepost 

11.2.                Brandweerkazerne

11.3.                Hospitaal

11.4.                Ziekenvervoer

11.5.                Dokter van dienst

12.   KOSTEN
Behoudens de uit te reiken prijzen gelden ook de volgende kosten:

12.1.                Scheidsrechter: 30

12.2.                0,50 per deelnemer ten voordele van PFV West-Vlaanderen

 

 

 

 

 

        Edouard Cockx                        Gustave Devoldere                            Patrick D'Hondt

  Sportleider                               Adjunct directeur sport                       Voorzitter

   Oostendse PC                         Provincie West-Vlaanderen                 Oostendse PC